Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1DOBREȘTI

COM. DOBREȘTI, JUD. ARGEȘ

NR.137 /19.02.2016

Tel./Fax: 0248657599

 

 

ANUNȚ

           

-          Școala Gimnazială Nr.1 Dobrești scoate la concurs 1 POST SECRETAR (0,25 norme);

-          Concursul (proba scrisă) va avea loc în data de 17.03.2016, ora 10,00 la sediul Școlii Gimnazială Nr.1 Dobrești,

-          Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul comisiei de concurs, tel. 0728544495 sau 0723242461.

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011

 

Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor, prevăzute în H.G. nr. 286 /2011 sunt următoarele:

 

a)      cetățenia română;

b)      cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

c)      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)     capacitate deplină de exercițiu;

e)      stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)       îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechimea sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată:

 

-          Candidații  trebuie să fi absolvit:

 1. studii superioare de lungă durată;
 2. cursuri de resurse umane;
 3. cursuri legate de sistemul de control intern managerial;
 4. cursuri legate de folosirea calculatorului;

De asemenea, candidații trebuie să cunoască modul de funcționare a programului EDUSAL.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 

- cererea de înscriere la concurs adresată directorului școlii;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

- carnetul de muncă sau, după caz,  adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data  desfășurării primei probe a concursului,

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-CV personal din care să reiasă studiile și cursurile absolvite, calificările pe care le mai are și ce activității profesionale a mai prestat candidatul;

- alte documente relevante din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de participare la concurs;

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original odată cu înscrierea, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul constă în 3 etape:

 

a)      selecția dosarelor;

b)      probă scrisă;

c)      interviu.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

 

 • depunerea dosarului: termen 11.03.2016 ora 12.00
 • selecția dosarelor: termen 14.03.2016
 • contestații la selecția dosarelor: termen 15.03.2016 între orele 8.00 – 12.00
 • rezultatul la contestații: termen 16.03.2016 pînă la ora 16.00
 • proba scrisă: termen 17.03.2016, ora 9.30
 • rezultate proba scrisă: termen 18.03.2016, pînă la ora 16.00
 • contestații proba scrisă: termen 21.03.2016, între orele 8.00 – 12.00
 • afișarea rezultatului la contestații: termen 21.03.2016, pînă la ora 16.00
 • interviul: termen 22.03.2016, ora 9.30
 • rezultat interviu: termen 23.03.2016, pînă la ora 16.00
 • contestații interviu: termen 24.03.2016, între orele 8.00 – 12.00
 • rezultatul la contestații: termen 24.03.2016, pînă la ora 16.00
 • rezultat final: termen 25.03.2016, pînă la ora 16.00

 

 

 

 

 

Director,

    BARBU EDUARD           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Ø Legea Educației Naționale (nr.1/2011);

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățămînt preuniversitar (nr.5115/15.12.2014);

Ø Regulamentul actelor de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar;

Ø Codul muncii actualizat (Legea 53/2003);

 • Ø Legea Arhivelor Naționale republicată (nr.16/1996);
 • Ø Ordonanța  27/2002  privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Ø Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public.

 

 

   

 

Director,

    BARBU EDUARD     


 

 

ROMÂNIA

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBREȘTITABEL

 cu rezultatul FINAL obținut la concursul/examenul organizat pentru ocupare a 0,25 normă de secretar

 

 

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj

FINAL

Rezultatul Admis/Respins

GHIȚĂ MARIA ISZABELA

 

94,00 p

 

100

 

97,00

 

ADMIS

 

 

DIRECTOR,

Prof. Barbu Eduard